8. og 9. klasse på Fole Friskole - vores overbygning

Overbygningen


Grundholdningen bag vores overbygningsforløb er, at vi gerne vil udvikle eleverne til større selvstændighed, studieparathed og ikke mindst medansvar over for bla. opgaver, deltagelse i skolen mm. Eleverne skal udfordres, så de lærer at møde mennesker og nye ting fordomsfrit. Vi vil inspirere dem til at arbejde innovativt og skabende. De skal have sprog og fornemmelse for livets poetiske sider og en solid faglig ballast med i rygsækken, der sætter dem i stand til at lykkes med det, de sætter sig for. Desuden holder vi fast ved de faglige krav, der har været gennem hele skoleforløbet, og nu foregår meget af arbejdet vekslende mellem selvstændige og procesorienterede opgaver/projekter. Vi forventer derfor, at eleverne tager et endnu større ansvar for deres egen læring – det hører med i overbygningen på Fole Friskole.
 
Vi har 2 overskrifter for overbygningen:
Filosofi og Science
Internationalt fokus
 
Filosofi handler netop om at undre sig over spørgsmål, der ikke findes enkle svar på. Vi skal have faget på skemaet, da det i sin natur er tværfagligt og således vil kunne frembringe viden på tværs af faget science.
Science er fysik, biologi, natur/teknik og samfund i et fag. Science handler om at stille undersøgende spørgsmål til den omverden vi lever i, samt at forstå de levende organismer vi omgiver os med. Faget er meget forsøgsbaseret. Eleverne vil kunne overføre den filosofiske tankegang til science, ved fx at stille mere overordnede eller værdimæssige spørgsmål til emnerne. Fx ved genmanipulation. Her vil eleverne i science beskæftige sig med hvordan man gør, hvad kan man gøre osv. Filosofien vil så stille etiske spørgsmål som fx er det menneskeligt at lege gud, bør man være herre over liv og død osv.
Disse 2 store fag vil vi bruge til at skabe AHA-oplevelser og flytte elevernes grænser, skærpe deres nysgerrighed og få dem til at undre sig.
 
Vi vil tilbyde overbygningen at komme på studietur og virksomhedsbesøg. Disse ture vil ikke være valgfri, men skal anses som en del af deres skolegang i overbygningen.
På en Grundtvig-Koldsk friskole, som vores, er det naturligt, at lære eleverne om dansk kultur og historie, så de ved, hvad de er rundet af. Men ofte er det i mødet med det fremmede, at man virkelig bliver bevidst om, hvem man selv er og klar over, hvad der er det særligt danske. Vi bliver i høj grad præget af strømninger uden for Danmark, og det er naturligt at samarbejde, studere eller bo uden for landets grænser. For at kunne forstå og udnytte disse muligheder, er det nødvendigt at kunne fremmedsprog. Bl.a. derfor er engelsk og tysk obligatoriske fag på vores skole – den røde tråd – og vores fokus bliver, at eleverne bringes i situationer, hvor de skal bruge sproget og selv skal skabe kontakt.
Vi forestiller os, at eleverne i højere grad selv er med til at planlægge deres studietur, men den skal gå til et sted, som klassen har arbejdet med på forhånd - projektarbejde.
 
Praktik:
På Fole Friskole er eleverne i 8. klasse i 3 dages erhvervspraktik. Eleverne skal så vidt muligt selv sørge for at finde en praktikplads. Hvis det ikke lykkedes, træder vi gerne hjælpende til. Der oprettes en praktikaftale med praktikstedet, og eleverne er forsikrede under praktikken.
At være i praktik i en virksomhed har mange formål. For nogle elever er det at gå på arbejde på en arbejdsplads, noget, som er langt ude i fremtiden - efter en lang studietid. For andre er det meget tættere på, fx hvis man påtænker at gå i lære som mesterhåndværker lige efter 9. eller 10. kl . At blive afklaret omkring erhvervsvalg allerede i 9. kl. er derfor vigtigere for nogle elever end for andre, men naturligvis noget et praktikforløb kan bruges til.
At få erfaring med til at aflæse, hvordan tingene foregår på en arbejdsplads, hvad det er ok at sige og gøre, og hvad man nok skal vente med at gøre til man har fri, er noget, som alle helt sikket får en fornemmelse af i et praktikforløb. Det er vigtig læring fremadrettet uanset om man er på vej i lære eller skal have et fritidsjob ved siden af sine videregående studier.
Et praktikforløb er også en unik mulighed for "et kik ind i en hverdag", som man ikke kender i forvejen. For hvad sker der egentlig "bag kulissen" på et bibliotek? hos en bager? en tandlæge osv. Hvorfor valgte de mennesker, der er på arbejdspladsen, denne vej? Hvad er det, de synes er spændende? Og hvilken uddannelsesvej har de taget for at nå dertil?

Et overblik af specielle tiltag/aktiviteter: Filosofi, science og internationalt fokus.


  • Screening af 8. kl. elever, som har brug for udvidet studievejledning (dec. måned) for at øge mulighederne for start på ungdomsuddannelse og forebygge frafald. Om eleverne er uddannelsesparate eller ej.
  • Deltagelse i forældremøde, hvor UU-vejlederen vejleder ift. videreuddannelse. UU-vejlederen vil derudover komme på skolen 4 gange for at vejlede eleverne løbende i deres tanker omk. videreuddannelse.
  • Terminsprøver, hvor målet er, at eleverne opnår en fornemmelse hvad det vil sige at afholde ”prøver” i stort plenum samt igen at give eleverne en forståelse af hvad der venter dem i deres videreuddannelse når de forlader Fole Friskole efter 8. kl.
  • Eleverne vil i overbygningen begynde at modtage karakter for deres opgaver i hovedsageligt dansk, matematik, engelsk og tysk. Målet er, at eleverne stille og roligt kommer til at forholde sig til at blive vurderet på karakter. Vi ønsker, at give eleverne en forståelse for hvad der ”venter” dem i deres videreuddannelse, når de forlader Fole Friskole efter 8. kl.
  • Deltagelse i virksomhedsproces i 2 dage, hvor eleverne skal på virksomhedsbesøg. Dette er projektorienteret, hvor eleverne arbejder på tværs af flere fag. Målet, at elever opnår en bevidsthed om virksomheders opbygning, funktioner, muligheder ect.
  • Desuden byder skoleåret på en spændende studietur til udlandet. Der er ikke tale om en ”ferietur”, idet turen har et fagligt indhold. Turen varer 1 uge, og byder på gode fælles oplevelser og udfordringer. Dette vil munde ud i projektorienterede opgaver.
  • Erhvervspraktik i 3 dage.
  • Deltagelse i skolens elevråd, hvor formand og næstformand, for dette elevråd, udvælges blandt 8. klasses eleverne. 
  • Desuden deltager overbygningen selvfølgelig i andre ekskursioner, emneuger, teater, udflugter og aktiviteter, der er fælles for hele skolen.

Alt i alt et år der er præget af masser af aktivitet, udvikling og tid til fordybelse.  
8. klasse folder

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være