8. og 9. klasse på Fole Friskole - vores overbygning

Overbygningen


Grundholdningen bag vores overbygningsforløb er, at vi gerne vil udvikle eleverne til større
selvstændighed, studieparathed og ikke mindst medansvar over for b.la. opgaver, deltagelse i
skolen mm. Eleverne skal udfordres, så de lærer at møde mennesker og nye ting fordomsfrit.

Vi vil inspirere dem til at arbejde innovativt og skabende. De skal have sprog og fornemmelse for livets poetiske sider og en solid faglig ballast med i rygsækken, der sætter dem i stand til at
lykkes med det, de sætter sig for. Desuden holder vi fast ved de faglige krav, der har været
gennem hele skoleforløbet, og nu foregår meget af arbejdet vekslende mellem selvstændige og
procesorienterede opgaver/projekter. Vi forventer derfor, at eleverne tager et endnu større
ansvar for deres egen læring – det hører med i overbygningen på Fole Friskole.

Overbygningen er hvert år på studietur og øvrige ture ud af huset. Hvert andet år går turen til en europæisk storby med fire overnatninger, og hvert andet år bliver vi i Danmark, hvor vi har to overnatninger.

På en Grundtvig-Koldsk friskole, som vores, er det naturligt at lære eleverne om dansk kultur og historie, så de ved, hvad de er rundet af. Men ofte er det i mødet med det fremmede, at man
virkelig bliver bevidst om, hvem man selv er og klar over, hvad der er det særligt danske. Vi
bliver i høj grad præget af strømninger uden for Danmark, og det er naturligt at samarbejde,
studere eller bo uden for landets grænser. For at kunne forstå og udnytte disse muligheder, er
det nødvendigt at kunne fremmedsprog. Bl.a. derfor er engelsk og tysk obligatoriske fag på vores skole – den røde tråd – og vores fokus bliver, at eleverne bringes i situationer, hvor de skal bruge sproget og selv skal skabe kontakt.


Praktik:


På Fole Friskole er eleverne i 8. og 9. klasse 5 dage i erhvervspraktik. Eleverne skal så vidt
muligt selv sørge for at finde en praktikplads. Hvis det ikke lykkedes, træder vi gerne hjælpende til. Der oprettes en praktikaftale med praktikstedet, og eleverne er forsikrede under praktikken.

At være i praktik i en virksomhed har mange formål. For nogle elever er det at gå på arbejde på
en arbejdsplads, noget, som er langt ude i fremtiden - efter en lang studietid. For andre er det
meget tættere på, fx hvis man påtænker at gå i lære som mesterhåndværker lige efter 9. eller 10. kl . At blive afklaret omkring erhvervsvalg allerede i 9. kl. er derfor vigtigere for nogle elever end for andre, men naturligvis noget et praktikforløb kan bruges til.

At få erfaring med til at aflæse, hvordan tingene foregår på en arbejdsplads, hvad det er ok at
sige og gøre, og hvad man nok skal vente med at gøre til man har fri, er noget, som alle helt
sikket får en fornemmelse af i et praktikforløb. Det er vigtig læring fremadrettet uanset om man er på vej i lære eller skal have et fritidsjob ved siden af sine videregående studier.

Et praktikforløb er også en unik mulighed for "et kik ind i en hverdag", som man ikke kender i forvejen. For hvad sker der egentlig "bag kulissen" på et bibliotek? hos en bager? en tandlæge osv. Hvorfor valgte de mennesker, der er på arbejdspladsen, denne vej? Hvad er det, de synes er spændende? Og hvilken uddannelsesvej har de taget for at nå dertil?

Et overblik af specielle tiltag/aktiviteter: Filosofi, science og internationalt fokus.


  • Screening af 8. kl. elever, som har brug for udvidet studievejledning (dec. måned) for at øge mulighederne for start på ungdomsuddannelse og forebygge frafald. Om eleverne er uddannelsesparate eller ej.
  • Deltagelse i forældremøde, hvor UU-vejlederen vejleder ift. videreuddannelse. UU-vejlederen vil derudover komme på skolen, for at vejlede eleverne løbende i deres tanker omk. videreuddannelse.
  • Terminsprøver, hvor målet er, at eleverne opnår en fornemmelse hvad det vil sige at afholde ”prøver” i stort plenum samt igen at give eleverne en forståelse af hvad der venter dem i deres videreuddannelse og til 9. klasses afgangsprøver.
  • Eleverne vil i overbygningen begynde at modtage karakterer for deres opgaver i hovedsageligt dansk, matematik, engelsk og tysk. Målet er, at eleverne stille og roligt kommer til at forholde sig til at blive vurderet på karakter. Vi ønsker, at give eleverne en forståelse for, hvad der ”venter” dem i deres videreuddannelse, når de forlader Fole Friskole.
  • Studietur i ind - og udland
  • Erhvervspraktik i 5 dage.
  • Desuden deltager overbygningen selvfølgelig i andre ekskursioner, emneuger, udflugter og aktiviteter, der er fælles for hele skolen.
Alt i alt et år der er præget af masser af aktivitet, udvikling og tid til fordybelse.


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være