Fole Friskole A-Å

Kære forældre og elever.
 
 Jeg byder dig og din familie hjertelig velkommen til Fole Friskole.
I denne folder kan I læse en masse omkring skolens praktiske forhold. Formålet med denne folder er at give jer et så godt indblik i, hvordan hverdagen på skolen fungerer.
Der er beskrivelser fra A til Å.
Har I yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at se på vores hjemmeside, skolens medarbejdere eller skolelederen. Alle står klar til at besvare spørgsmål og hjælpe til efter bedste evne.
 
Rigtig hjertelig velkommen!
 
De bedste hilsner
Anita Bisgaard
Skoleleder
 
   
   Link til  folderen Fole Friskole A-Å
 
 
 Affald:
Det forventes at affald, papir, dåser, flasker m.m. sorteres i de opstillede affaldsbeholdere og containere. 
 
Arbejdsdag:
Én gang om året afholdes der arbejdsdag på Fole Friskole. Det forventes, at mindst en voksenrepræsentant fra hver familie møder op. Er du forhindret, vil du få en anden opgave tildelt. Der arbejdes primært med oprydning og vedligehold af bygninger og udendørsarealer.
 
Bestyrelsen:
Der er valg til Fole Friskole og Naturbørnehavens bestyrelse i marts/april måned.  Bestyrelsen er sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen holder møde ca. hver 4. uge.
 
Bus:
Der er buskørsel til de elever, der efter skolebestyrelsens procedure, opfylde kravene herom.
For alle skolebuselever gælder det, at de kan være i SFO’en fra eleven får fri fra skole, indtil bussen kører.
Ønsker et busbarn at have en skolekammerat med hjem, skal de gå direkte til chaufføren og spørge om lov. Er der plads i bussen, kan man som hovedregel godt få en kammerat med. Det er ene og alene chaufførens afgørelse.
 
Dagligdag på skolen:
Hver mandag, onsdag og fredag har vi fælles morgensamling med sang, fortælling og meddelelser. Her bliver vores fælles liv debatteret. Det kan blandt andet handle om måden vi er sammen på, skolearrangementer, regler, social adfærd eller andet som elever eller medarbejdere ønsker at tage op. Vi mener, at fortællingen er vigtig, og at vore værdier og historie skal tage afsæt heri, og det er de voksne på skolen, der på skift står for det.
 
For skole/hjemsamtaler:
Skole/hjemsamtalerne skal sikre, at skole og forældre i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Der tilbydes to årlige samtaler; én i efteråret og én i foråret, og det er klasselærer/dansk- og matematiklæreren og evt. støttelærer, der deltager i samtalen. Ved udeblivelse fra disse samtaler, tilbydes der ikke en ny samtale.
 
 
Erstatningspligt:
Det er en forventning at bøger, materialer og genstande, som udleveres til brug i undervisningen, samt brug af skolens lokaler behandles efter anvisning af læreren og med brug af sund fornuft. 
 
Hvis en elev alligevel ødelægger noget af skolens ejendom, skal der betales erstatning. Der er en minimumsgrænse på 100 kr.  
Der tages højde for slid og alder af ødelagte genstande. 
 
Ved gentagne tilfælde, f.eks. hvis en elev kontinuerligt mister bøger, der er udleveret af skolen, frafalder minimumsgrænsen på 100 kr.
Den lærer, som har talt med eleven, underretter skolelederen, som derefter underretter hjemmet om skaderne, og om, at der vil blive tilsendt en regning fra skolen. 
Når hjemmet er underrettet, giver skolelederen besked til sekretæren, som sender en regning.
 
Facebook:
Skolen har en side på Facebook og Instagram, hvor der jævnligt uploades billeder og andre opdateringer.
 
Forsikring:
Skolen har ikke nogen ulykkesforsikring på eleverne. Det er forældrenes eget ansvar, at børnene er forsikret.
Se blandt andet følgende link ang. erstatningsansvar:
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf
 
 
Forældredage / åbent hus:
På Fole Friskole er du altid velkommen.
Som forælder må man til enhver tid komme og være med i undervisningen, og vi har to årlige dage, hvor vi annoncerer åbent hus arrangement for vores forældre og andre interesserede.
 
Fotografering:
Alle elever får hvert andet år tilbudt fotografering og kan vælge at købe disse billeder, det foregår elektronisk, så det er nemmest for forældre at tage stilling til farve, baggrund og antal mv.
 
 
Fri:
Alt fravær skal skolen have information omkring, da det registreres. Skal eleven have fri i flere dage, skal forældrene henvende sig til skolelederen.
Ved sygdom skal der ringes til SFO’ens mobil 71 75 79 32.
Har forældrene ikke været i kontakt med skolen, bliver fraværet registreret som ulovligt.
Der henvises til retningslinjerne fra UVM: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/i-fokus/tema/fravaersregler/pdf20/200129-faktaark-fravaersregler-dansk.pdf
 
Frikvarter:
Alle elever er ude i frikvartererne, jubiii!
Sørg for passende og skiftetøj, der passer til vejret.
 
 
Første skoledag:
Er annonceret i årsplanen, og der inviteres forældre/bedsteforældre på besøg denne dag. Der bliver serveret lidt kaffe og brød til de fremmødte, så vi i fællesskab kan fat på et nyt og frisk skoleår på en hyggelig måde.


Glemte sager:
Glemte sager opbevares på skolen. Det er en god ide, at mærke børnenes tøj med navn, så det er lettere at finde igen. Har man mistet noget, man ikke kan finde igen, er det muligt at efterlyse det til morgensang.
Et par gange om året lægges alle sagerne frem til gennemsyn, og det der er tilbage, sendes til genbrug.
 
Gymnastikopvisning:
Alle elever deltager hvert år i Fole Idrætsforenings opvisning i marts i hallen. I ugerne op til opvisningen øves serier og anden optræden i idræts- og musiktimerne.
 
Idrætstøj:
Eleverne må gerne møde op om morgenen i idrætstøj. Fra påske- til efterårsferie foregår idrætstimerne ude, fra efterårsferie til påskeferie foregår timerne primært inde.
 
Juleafslutning:
Elever, medarbejdere, forældre og søskende går til juleafslutning i Fole Kirke om formiddagen. Derefter går vi på friskolen,hvor vi slutter af med æbleskiver og dans om juletræet i skolegården. 
 
 
Kommunikation:
På Fole Friskole forventer vi en åben kommunikation, hvor man ikke er bange for at tage kontakt til skolens medarbejdere eller skoleleder. Vi ønsker en dialog, der går begge veje i en ordentlig tone. Lærerne vil svare på fx mails i tidsrummet; 8.00 – 17.00 dagligt. Efterfølgende vil det være forventeligt med svar dagen efter.
Det er vigtigt,at forældre tager kontakt til skolen ved problemstillinger, der måtte have indflydelse på barnets hverdag.
Det er forældrenes ansvar, at skolen altid er i besiddelse af forældres/værgers/kontaktpersoners aktuelle adresse, telefonnummer og mail, så skolen altid kan få fat i én ved evt. akutte situationer.
 
Konfirmation:
På Fole Friskole tilbydes der konfirmandundervisning i 7. klasse. Konfirmationen finder sted i Fole Kirke første søndag efter påske.
 
Kontaktfamilie:
Når man som ny familie starter på Fole Friskole, får man tildelt en kontaktfamilie. Man kan bruge sin kontaktfamilie til at få afklaret mange af de spørgsmål, der dukker op i dagligdagen.
 
 
Legepatrulje:
Arrangerer lege og spil for alle elever i frikvartererne én gang om ugen i det store frikvarter.
 
Lejrskole:
Hvert år er der fælles lejrskole for alle elever i 0. – 7.kl. Det er som udgangspunkt en lejr med 2 overnatninger.
Eleverne i 2. - og 3.kl. kommer en tur i Boma (overnatning i Givskud Løvepark) hvert andet år.
Eleverne i overbygningen kommer hvert andet år på udenlandsrejse, og det andet år er det en tur ud i det dansk landskab.
Der vil være en forældrebetaling på disse.
 
Madpakke:
Vi opfordrer til sunde madpakker, og vand i drikkedunken.
 
Morgensamling:
Hver mandag, onsdag og fredag kl. 8.00 mødes hele skolen til morgensamling i Multisalen.
 
 
Parkering:
Al dagligdags parkering skal finde sted på P-pladsen mellem skolen og børnehaven. Vi henstiller til, at der køres FORSIGTIGT. Jeres børn leger i området.
 
PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:
Forældre kan henvende sig til rådgivningen, hvis deres barn har udfordringer f.eks. i daginstitutionen, i skolen eller hjemme. Det kan også være barnet eller den unge selv der henvender sig. Det sker, at andre, der har jævnlig kontakt med barnet, f.eks. en lærer eller pædagog iagttager, at et barn trives dårligt. Disse kan så
kontakte PPR, og gerne med forældrenes accept.
I alle tilfælde gælder, at jo tidligere der sker en henvendelse til PPR, jo hurtigere kan udfordringen løses.
Læs mere om PPR på:
http://www.haderslev.dk/borger/familie,-b%C3%B8rn-og-unge/r%C3%A5dgivning-og-vejledning/barnets-udvikling-(ppr)
 
 
Rengøring:
Den daglige rengøring foretages af vores rengøringsdame.
Hvert år i starten af sommerferien er der hovedrengøring af skolen.
 
Rygning:
Rygning er ikke tilladt nogen steder på Fole Friskoles område. Der er ligeledes rygeforbud ved Fole Hallen. Dette gælder også el-cigaretter.
 
SFO:
Vores skolefritidsordning er et pasningstilbud til børn fra 0. til og med 3. årgang.
Aktuelle åbningstider og priser kan ses på skolens hjemmeside.
SFO’en og Naturbørnehaven vil samarbejde omk. div. ferier. Dette vil blive meldt ud ved skolestart.
Såfremt børnene hentes af andre end forældrene, skal der gives besked til medarbejderne i SFO’en. Legeaftaler m.m. kan skrives i bogen på pulten ved SFO´en.
 
 
Store-/lilleven:
Hver elev fra 0. – 7.kl. har en store-/lille ven. Det betyder, at små elever har en stor elev, som f.eks. hjælper dem i hverdagen og på lejrskole m.m. Store-/lilleven sidder sammen til morgensamling.
 
 
Støttekredsen FFV:
Har det primære formål, at skaffe likvide midler til skolen, samt give en hjælpende hånd hvor der er brug for det.
Du kan indmelde dig i Støttekredsen, hvorved du støtter skolen og børnehaven samt får stemmeret til støttekredsens -  Fole Friskole og Naturbørnehaves generalforsamling.
 
Sundhedsplejerske:
Eleverne får tilbudt de obligatoriske sundhedsundersøgelser af den tilknyttede sundhedsplejerske.
 
 
Tandlæge:
Børn og unge bliver automatisk tilmeldt den kommunale tandpleje ved fødslen eller ved tilflytning. Tandbehandlingen er gratis og foregår i den tandklinik forældrene har valgt.
 
 
Udlån af lokaler og busser:
Mange foreninger anvender skolens lokaler og er velkomne her på stedet. Af hensyn til koordinering af skolens arbejde m.m, er det meget vigtig, at al brug af skolens lokaler i god tid bliver aftalt med skolelederen. Skolens lokaler udlejes ikke til private formål.
Man kan som forældre på skolen låne skolens busser til fælles formål; fx klassearrangementer mv. Man henvender sig til skolens sekretær: Kristina@folefriskole.dk Det koster ikke noget at låne busserne, man skal dog skrive under på en seddel vedr. forsikring og gældende regler for alm. færdselsregler.
 
Udlån af Fole Hal:
Der er lavet en aftale med Fole Hal omkring en meget fordelagtig pris ved afholdelse af fx børnefødselsdage.
 
 
 
 
Årskalender:
Er en kalender over aktiviteter på skolen. Ved disse aktiviteter er der som udgangspunkt mødepligt og vi taler ligeledes ind, at vi møder op til klassearrangementer, når forældrerådene arrangerer i klasserne. Disse ligger dog ikke på årskalenderen, men der er tradition for, at de bliver meldt ud i god tid.
Rigtig god fornøjelse…
 
 
Sammen kan vi mere!
 
 
 
 
Revideret august 2024
 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være