Persondataforordning 

Den nye EU-Persondataforordning der træder i kraft den 25. maj 2018, er et nyt regelsæt som alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder der behandler personoplysninger, skal overholde for at undgå potentielt store bøder.


Oplysningspligt


Fole Friskole & Naturbørnehave
Folevej 25-29
6510 Gram

1.      Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefonnr. 74 82 29 32 / 74 82 29 33 samt på e-mail adresse leder@folefriskole.dk
Institutionens CVR nr. er 20006897.
 
2.      Formålene med retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som institution, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs / et barns optagelse på skolen / i børnehaven for at kunne søge statstilskud / kommunalt tilskud.
 
3.      Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse, men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsommer oplysninger) som f.eks. helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af samtykke hertil.
 
4.      Modtagere eller kategori af modtagere.
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Det er som udgangspunkt alene skolens leder og sekretær, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.
Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.
 
Vi bruger også eksterne leverandører i forhold til f.eks. elektronisk behandling af data (se listen af vores databehandlere til højre).
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.
 
5.      Opbevaring af personoplysninger.
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som institution. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever / børn og forældre, når eleven / barnet forlader skolen / børnehaven.
 
6.      Retten til at trække samtykke tilbage.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til skolens kontor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 
7.      Dine rettigheder.
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.
Fole Friskole & Naturbørnehave kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. (1)
Ret til berigtigelse.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 
8.      Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måne, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 
(1) https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/
EU-Persondataforordning der træder i kraft den 25. maj 2018, er et nyt regelsæt som alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder der behandler personoplysninger, skal overholde for at undgå potentielt store bøder.

Databehandlere:


Dataløn / Bluegarden   
Uniconta / Ectrl
Alinea / Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Systematic Library & Learning A/S
Gyldendal Uddannelse
CFU Danmark
Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
SkoleIT (Gravio ApS)    

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være