Vedtægter for Ffv

Vedtægter for Fole Friskoles Venner

§ 1 Navn

Foreningens navn er Fole Friskoles Venner
 

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Fole, 6510 Gram
 

§ 3 Formål

  • At tegne medlemmer, der ønsker at støtte Fole Friskole og Naturbørnehave. Medlemskab kan tegnes hele året.
  • At støtte Fole Friskole og Naturbørnehave økonomisk, samt at fremskaffe frivillige arbejdskraft til gavn for Fole Friskole og Naturbørnehave.
  • At informere befolkningen om betingelserne for skattefri bidrag.


§ 4 Medlemmer

Enhver Person, Virksomhed eller gruppe, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem. Medlemskab af Fole Friskoles Venner giver automatisk medlemskab af skolekredsen. Virksomheder og andre interesserede kan vælge at tegne sponsorater for foreningen uden derved at blive medlem. Sponsorater kan efter ønske tegnes anonymt.
 

§ 5 Kontingent

Foreningens bestyrelse fastsætter hvert år ved regnskabsårets start kontingentstørrelsen.
 

§ 6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Henholdsvis 2 og 2 personer er på valg hvert år ved generalforsamlingen. Et af de 5 medlemmer er valgt af Fole Friskoles bestyrelse, så denne kommer til at sidde på en dobbeltpost, og derved er bindeleddet mellem skolebestyrelsen og Fole Friskoles Venner.

Der vælges 2 suppleanter der er på valg hvert år.

Ved forfald kan der stilles fuldmagt til opstilling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen hvert år. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.  

Formand og Kasserer kan i fællesskab tegne foreningen.

Bestyrelsen kan ikke stifte gæld.

Bestyrelsen disponerer over indkomne midler i overensstemmelse med Fole Friskoles Venners formål.
 

§ 7 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30. april efter mindst 14 dages varsel. Den indkaldes af bestyrelsen ved opslag på hjemmesiden  eller via e-mail til medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar før generalforsamlingen,

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 
     1.  Valg af dirigent og stemmetæller. 
     2.  Valg af protokolfører.
     3.  Bestyrelsens beretning .
     4.  Det reviderede regnskab fremlægges.
     5.  Indkomne forslag.
     6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     7.  Valg af Suppleanter.
     8.  Valg af bilagskontrollant.
     9.  Valg af bilagskontrollant-suppleant  
   10.  Eventuelt.

Alle valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt efter indhentning af skriftlige forslag. Alle valg fortages ved almindeligt stemmeflertal. Står 2 kandidater lige, fortages omvalg 1 gang, herefter lodtrækning. Der foretages lodtrækning første gang, hhv 1 eller 2 år.

Foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte. bilagskontrollanter.

1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollant-suppleant er på valg hvert år.

Protokollen underskrives af dirigenten.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 20 medlemmer fremsætter ønske herom over for bestyrelsen, eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker en sådan afholdt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelse.
 

§ 9 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af 2 generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter.

1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollant-suppleant er på valg hvert år.

Regnskabet skal ved fremlæggelsen på generalforsamlingen være påtegnet af de 2 bilagskontrollanter.
 

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.
 

§ 11 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, Såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling tidligst 14 dage efter den første afholdte.

Eventuelle midler skal da overgå til foreninger i Fole efter beslutning på generalforsamlingen i forbindelse med opløsning.
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. marts 1997
Ændret på Generalforsamlingen den 15. marts 2016.


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være