Elevråd

Elevrådet på Fole Friskole


Hvorfor et elevråd?
Elevrådet får kendskab til demokratiets muligheder og form, så de kan øve sig i at gennemføre beslutninger på demokratisk vis. Det er vigtig, at eleverne mærker og oplever, at den demokratiske proces kan føre til fælles beslutninger, fordi de som repræsentanter for alle elever på skolen bliver hørt og kan opnå forbedringer, som er til gavn for alle elever på skolen. 

Hvordan?
På elevrådsmøderne drøftes dagligdagen på skolen. Der drøftes indkomne forslag fra skolens øvrige elever om ønsker til forandringer i hverdagen. Elevrådet kan tage initiativ til at oprette diverse aktiviteter på skolen i samarbejde med skolens ledelse.

En gang årligt fortæller elevrådet om deres arbejde i skolebladet Kimen. 

Elevrådet består af 1  til 2 elever fra hvert klassetrin fra 4. - 9. klasse.

 

Vedtægter for Fole Friskoles elevråd


§ 1 Formål
Det er elevrådets formål at:
 • varetage elevernes interesser.
 • styrke elevernes indflydelse på skolen.
 • fremme samarbejdet mellem, elever, lærere, forældre, samt bestyrelse og skolens ledelse.
 • repræsentere skolen ved samarbejde med andre skoler.
 
§ 2 Medlemsforhold
 • Elevrådet består af elever fra 4. til 8. klasse.
 • Der vælges 2 repræsentanter og en suppleant fra hver klasse.
 • Der er mødepligt for repræsentanterne.
 • Såfremt en repræsentant er fraværende, skal suppleanten deltage i elevrådsmødet.
 • Suppleanten deltager med samme rettigheder som repræsentanter.
 • Alle repræsentanter har tale og stemmeret.
 
§ 3 Elevrådsrepræsentanter
 • Repræsentanter har til opgave at formidle kontakten mellem elevrådet og de enkelte klasser.
 • Valg af elevrådet står i september måned.
 • Man bliver valgt ind i elevrådet i en periode af gældende skoleår. 
 
§ 4 Forretningsorden
 • Elevrådet holder møde ca. 1 gang i måneden. 
 • Der indkaldes til elevrådsmøde af elevrådsformanden eller elevrådets kontaktlærer.
 • Repræsentanterne indsamler forslag til næste møde. De informerer ligeledes deres klasser om de igangværende tiltag. 
 • Elevrådsmøderne ledes af elevrådsformanden. 
 • Elevrådet er beslutningsdygtigt såfremt ¾ af elevrådet er til stede. 
 • Ved pengesager gælder samme. Dog skal der tages beslutning under skriftligt samtykke af skolens ledelse. jf. § 6. 
 • Elevrådet vælger selv formand, næstformand og sekretær.
 
§ 5 Arbejdsopgaver
 • Elevrådet kan behandle alt vedr. elevernes dagligdag – dog må der ikke drøftes sager, der vedrører de enkelte læreres pædagogiske, tjenstlige og personlige forhold. 
 • Elevrådet må ikke drøfte sager, der vedrører de enkelte elevers skolemæssige eller personlige forhold. 
 
§ 6 Økonomi
 • Til dækning af udgifter i forbindelse med elevrådets arbejde, skal denne gå igennem skolens ledelse med en velargumenteret begrundelse for at dette er muligt. 
 • Udgifter der dækkes skal dokumenteres ved fremlæggelse af kvittering og begrundet brug af de givne midler.
 
§ 7 Vedtægtsændringer
 • For ændringer af vedtægter kræves der et flertal i elevrådet på ⅔. 
 • Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse. - Vedtægter skal revideres hvert år af det nye elevråd. 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være